Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac
Skúšobný tréning

Premýšľate nad tým, či je Moje fitko pre Vás to pravé?
Zaregistrujte sa na skúšobný tréning,
ktorý je úplne ZDARMA.

Registrovať sa

Klubové pravidlá


Moje Fitko
Klubové pravidlá
(Prevádzkový poriadok)
zo dňa 29. novembra 2016
čl. I

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

obchodné meno: VikJan, s.r.o.
sídlo: L.Svobodu 23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 47 793 724

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , oddiel: Sa, vložka č. 26948/S

(ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

čl. II

Druh a spôsob poskytovania služieb

2.1 Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje športovo zariadenie – Moje Fitko (“Klub”). Priestory Klubu sa nachádzajú na Poľnej ulici 17 v Bratislave. Cieľom a účelom Klubu je starostlivosť o rekondíciu svojich členov. Členom Klubu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podpísala s Klubom príslušnú zmluvu o členstve. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby: Fitness&Cardio, Body&Mind, cardio zóna, joga, pilates, aerobik, tanec, cvičenie pre deti a iné služby v rámci telesnej kultúry v Klube.

2.2 Moje Fitko sa profiluje ako klub športu, relaxu a zdravého životného štýlu pre dospelých, nie ako mládežnícky klub alebo klub pre deti.

2.3 Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie členom a návštevníkom/klientom Klubu využívať jednotlivé prevádzky Klubu, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. VII. týchto Klubových pravidiel. Do jednotlivých prevádzok nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity jednotlivých prevádzok (kapacitu jednotlivých prevádzok určuje Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely týchto Klubových pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle týchto Klubových pravidiel.

 

čl. III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov / klientov a zamestnancov Klubu

3.1. Dispozične sú priestory Komplexu členené na jednotlivé prevádzky: Fitness, Cardio, Body&Mind, (ďalej v texte ako „Prevádzky“ v príslušnom gramatickom tvare). Priestory jednotlivých Prevádzok udržuje Prevádzkovateľ v čase poskytovania služieb v zmysle čl. IX udržiavané v čistote a v poriadku.

3.2. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú klienti povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov Klubu, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia klientov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb. Vykurovanie a osvetlenie Prevádzky je zabezpečené Prevádzkovateľom. Lekárničky umiestnené v Prevádzke sú vybavené základným zdravotníckym materiálom a sú pravidelne kontrolované a obmieňané.

3.3. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom je vyvesený na viditeľnom mieste.

čl. IV

Členstvo, Náhradné členstvo, Člen, Členské, Členská / Klubová karta Moje Fitko

4.1 Termíny Členstvo, Člen, Členské a Členská/Klubová karta Klubu sú definované vo Všeobecných podmienkach členstva v Klube, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o členstve.

4.2 Jednotlivé typy ponúkaného členstva závisia od obchodnej stratégie Prevádzkovateľa. Recepcia a obchodné oddelenie Prevádzkovateľa sú pripravené informovať o kompletnej ponuke a o aktuálnych cenách služieb Klubu, ktoré sú uvedené v Cenníku klubu.

4.3 Člen Klubu je povinný riadiť sa ustanoveniami zmluvy o členstve, ustanoveniami všeobecných podmienok členstva, ako aj ustanoveniami uvedenými v týchto Klubových pravidlách.

4.4 Problematika ochrany osobných údajov je riešená vo všeobecných podmienkach členstva.

4.5 Každý člen Klubu obdrží Klubovú kartu, ktorá mu umožňuje vstup a výstup z priestorov Klubu. Karta je neprenosná. Klubová karta sa vydáva na dobu platnosti zmluvy o členstve. Po skončení členstva (platnosti zmluvy o členstve) je člen povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Klubovú kartu na recepcii Klubu. 2 / 8

 

4.6 Členstvo neumožňuje automaticky sa bezplatne zúčastňovať špeciálnych kurzov a akcií organizovaných v Klube.

PRERUŠENIE ČLENSTVA, PREVOD A POZASTAVENIE ČLENSTVA

4.7 Členstvo v Klube je plynulé a jeho platnosť je možné prerušovať len v prípade ročného členstva. Nasledovne:

a) Prerušenie: V prípade tehotenstva je možné členstvo kedykoľvek prerušiť na dobu maximálne 12 mesiacov. Člen si sám určí písomnou žiadosťou Klubu dátum, odkedy je jeho prerušené členstvo opäť platné, najneskôr však v deň 1-ročného výročia od dátumu prerušenia. Tieto zmeny platnosti členstva sú bezplatné.

b) Prevod: Z dôvodov a v prípadoch (taxatívne: vážna choroba alebo úraz, dlhodobý pobyt v zahraničí) je členstvo možné dočasne previesť na tretiu osobu (“Prevod”), ktorá práve nie je členom Klubu. Prevod je možné vykonať len na základe písomnej žiadosti člena zdôvodnenej dokladmi preukazujúcimi uvedené dôvody a súhlasu tretej osoby. Prevod podlieha súhlasu vedenia Klubu. Súhlas Klubu nie je daný automaticky. Vedenie Klubu posúdi žiadosť a vyhradzuje si právo žiadosť o Prevod odmietnuť.

Prevod je možné uzavrieť minimálne na 3 týždne a maximálne na dobu do expirácie členstva. Prevod je možné vykonať iba raz počas platnosti členstva.
c) Pozastavenie: Pozastavenie členstva môže člen využiť maximálne na 4 mesiace počas platnosti členstva na základe písomnej žiadosti. Ustanovenia článku VII. sa nevzťahujú na firemné výmenné členské karty.

čl. V

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov / klientov

5.1 Návštevník/klient Klubu je oprávnený využívať jednotlivé prevádzky Klubu, čerpať jeho služby a odoberať v Klube tovar len v súlade s ustanoveniami, uvedenými v článku VII. týchto Klubových pravidiel.

5.2 Pri ďalšej návšteve postačí, ak člen Klubu na recepcii preukáže Členskou kartou a na požiadanie aj dokladom totožnosti.

5.3 Využívať jednotlivé prevádzky Klubu smie len osoba staršia ako 18 rokov.

5.4 Mladiství: Členom Klubu sa môže stať aj osoba vo veku od 15 do 18 rokov (“Mladiství”), ktorej môže členstvo zakúpiť zákonný zástupca, ktorý súčasne podpíše písomný súhlas zákonného zástupcu (“Vyhlásenie”):

a) že osoba, v prospech ktorej je členstvo zakúpené, je dostatočne oboznámená so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Všeobecných podmienok členstva a z Klubových pravidiel, a

b) že za takúto osobu je zodpovedná i v prípade, že ju nedoprevádza v priestoroch Klubu.

5.5 Mladiství (vo veku od 15 do 18 rokov) smú navštevovať až na základe udeleného a podpísaného Vyhlásenia.

5.6 Deti: Deti od 3 do 15 rokov (“Deti”) smú navštevovať len pre túto vekovú kategóriu určené lekcie a kurzy. Tieto navštevujú v sprievode svojho zákonného zástupcu.

5.7 Deti majú možnosť pobytu v Klube len do 18:00 hodiny večer. S cieľom zabezpečiť klubovú atmosféru v súlade s profilom a poslaním Klubu sú členovia požiadaní, aby sa s deťmi zdržiavali v Klube maximálne do 18:00 večer.

5.8 Z bezpečnostných dôvodov nie je deťom vstup do posilňovne (Fitness zóna) povolený.

5.9 V prípade, ak zodpovednosť za Dieťa preberá v rámci dohody o prebratí zodpovednosti a počas lekcie, kurzu a/alebo osobného tréningu inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu tejto zodpovednosti vstupom osoby do príslušnej Prevádzky Klubu a jej prevzatím inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb Dieťaťa zodpovedný jeho zákonný zástupca.

5.10 Deťom mladším ako 3 roky nie je vstup do Klubu povolený. Výnimkou sú presne im určené kurzy a/alebo lekcie navštevované v doprovode / sprievode rodiča, prípadne iného zákonného zástupcu.

5.11 Do Klubu môže so súhlasom zamestnanca Klubu a v jeho doprovode vstúpiť cudzia osoba – návšteva Klubu. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do Klubu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná počas svojho pobytu v Klube dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

5.12 Osoby, ktorým nie je povolené využívať Klub:

 Osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,

 Osoby pod vplyvom alkoholu, akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,

 Osoby v znečistenom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie,

 Osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu.

3 / 8

 

 

5.13 Zamestnanci Klubu a osoby poverené Prevádzkovateľom k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v Klube (ďalej len „personál“) sú oprávnení kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5.7 až 5.13 tohto článku, aby Klub opustili. Týka sa to i klientov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov alebo personál Klubu v jeho riadnom užívaní.

5.14 Za rušenie respektíve obmedzenie návštevníkov alebo personálu sa považuje slovný, alebo fyzický útok na inú osobu, hrubé správanie sa, alebo vyhrážanie sa. Takéto konanie je považované za hrubé porušenie Klubových pravidiel. Člen a návštevník/klient je povinný danej výzve personálu okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z Klubu vyvedený.

5.15 Pri hrubom porušení Pravidiel klubu má Prevádzkovateľ právo zamedziť členovi alebo návštevníkovi vstup do Klubu, alebo odstúpiť od zmluvy o členstve, čím zmluva o členstve zaniká bez nároku na vrátenie členského poplatku.

 

čl. VI

Povinnosti členov a návštevníkov / klientov Klubu

6.1 Členovia alebo návštevníci/klienti Klubu sú povinní:

6.2 V Klube dodržiavať prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Klubu je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov Klubu v jeho riadnom využívaní.

6.3 Používať cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Klubu jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu ich vlastného zdravia, alebo zdravia iných klientov/návštevníkov, prípadne k poškodeniu majetku Prevádzkovateľa a iných osôb.

6.4 Riadiť sa pokynmi personálu Klubu.

6.5 V priebehu využívania Klubu používať oblečenie, obuv a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných klientov/návštevníkov a neznečisťovali priestory Klubu.

6.6 V prípade porušenia niektorej z povinností, uvedených v týchto Klubových pravidlách, je člen alebo klient/návštevník povinný opustiť priestory Klubu a Prevádzkovateľom mu môže byť udelený zákaz vstupu.

6.7 Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií alebo podujatí v priestoroch Klubu, alebo z technických, či personálnych príčin a dôvodov. Na túto dobu sú oprávnené Klub, respektíve jeho časti využívať len osoby určené rozhodnutím Prevádzkovateľa.

6.8 Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby. Požadovaná rezervácia bude Klubom zrealizovaná, pokiaľ to požadovaný druh služby umožňuje.

 

čl. VII.

Využívanie Klubu, poskytnutie služieb a odobratie tovarov - platobné podmienky

7.1 Klienti sú oprávnení využívať Klub len ak:

a) sú členmi Klubu a majú platné Členstvo,

b) sú hosťami člena Klubu a sú registrovaní na recepcii Klubu a pri registrácii na recepcii Klubu zároveň súhlasili s týmito Klubovými pravidlami,

c) im bol na recepcii Klubu registrovaný jednorázový vstup do Klubu, ktorý je spoplatnený podľa platného Cenníka klubu a pri registrácii na recepcii Klubu zároveň súhlasili s týmito Klubovými pravidlami,

d) sú platiacimi návštevníkmi jednorázovej akcie alebo podujatia, organizovanej alebo spoluorganizovanej Klubom.

 

7.2 Platba ceny odobratých služieb a tovarov podľa Cenníka klubu sa realizuje pred výstupom z Klubu:

a) Platbou v hotovosti na recepcii, alebo ekvivalentom, ktorý Klub prijíma (ďalej len „platba v hotovosti“ v príslušnom gramatickom tvare ),

b) Platobnou kartou, ktorú Klub akceptuje,

c) Použitím akumulovaných bodov z prípadného lojalitného programu Klubu, platného v čase platby,

d) Platbou z konta držiteľa Členskej karty, pričom na konte Členskej karty musí mať dostatočný zostatok kreditu, ktorý pokrýva jeho účet. V prípade, že zostatok kreditu na Členskej karte je nižší ako jeho účet, držiteľ Členskej karty má povinnosť doplatiť rozdiel v hotovosti, platobnou kartou.

 

7.3 Držiteľ Členskej karty je tiež oprávnený si dobiť Členskú kartu ďalším kreditom.

čl. VIII.

Všeobecné podmienky pobytu v Klube


8.1 Konečná úhrada zakúpených služieb a odobratých tovarov v Klube sa zrealizuje pri odchode z Klubu. Člen alebo klient/návštevník si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

8.2 Členovia alebo klienti/návštevníci, využívajúci platbu z konta, ktorí nemajú dostatočný zostatok na konte, uhradia rozdiel platbou na recepcii. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a produktov zakúpených v Klube v hotovosti. V prípade, ak si Klient zabudne klubovú kartu, je oprávnený čerpať služby v prípade, pokiaľ sa preukáže obsluhe na recepcii platným preukazom totožnosti, aby bolo možné overiť jeho identifikačné údaj.

8.3 K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky so zámkami. Klient je povinný riadne opatrovať kľúč od šatňovej skrinky. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi ich stratou, poškodením, alebo zneužitím. Veci v hodnote vyššej ako 50 EUR je klient povinný uchovávať na recepcii, pracovník klubu uloží požadované veci do úschovy.

8.4 Prevádzkovateľ zodpovedá len za škodu na veciach odložených na miestach k tomu určených. Za peniaze, šperky a iné cennosti, prinesené do priestorov Klubu, zodpovedá Prevádzkovateľ len do výšky 50 EUR.

8.5 V prípade ak člen alebo klient/návštevník nemá skrinku od Prevádzkovateľa prenajatú je povinný zakaždým pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.

8.6 Ak člen alebo klient/návštevník nevyprázdni skrinku podľa bodu 8.7 tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. po dobe nájmu násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

8.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje min. 14 dní veci nájdené v násilne otvorenej skrinke skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať členovi alebo klientovo-návštevníkovi manipulačný poplatok podľa Cenníka Klubu.

 

čl. IX

Špeciálne kurzy, akcie a podujatia

9.1 Špeciálnym kurzom sa rozumie kurz - opakované poskytovanie služieb určitého druhu, ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne určenú cenu. Špeciálny kurz sa predáva ako jeden celok, cenu-kurzovné je potrebné zakúpiť v predpredaji a nie je možné ho vrátiť.

9.2 Špeciálnymi akciami sa rozumejú mimoriadne, väčšinou jednorázové, dopredu ohlásené športové podujatia s poskytovaním služieb určitého druhu, ktoré majú ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne stanovenú cenu. Vstupné je nutné zakúpiť v predpredaji a nie je možné ich vrátiť. Obmedzenie prevádzky v súvislosti s organizáciou špeciálnych akcií bude vopred avizované plagátmi, umiestnenými v priestoroch Klubu.

9.3 Pokiaľ návštevník predloží lekárske potvrdenie, že nie je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa špeciálnej akcie, a to najmenej 1 deň vopred, môže ponúknuť už zakúpené vstupy na recepcii Klubu k predaju. Na predaj vstupov nie je právny nárok.

čl. X

Zodpovednosť

Zodpovednosť klienta za ním spôsobenú škodu:

10.1 Člen alebo klient-návštevník Klubu je v Prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných členov alebo klientov-návštevníkov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Klubu.

10.2 Člen alebo klient-návštevník Klubu zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náradia, športového odevu, obuvi, uterákov, kľúčov a podobne.

10.3 V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí člen alebo klient-návštevník škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na vnesených, alebo odložených veciach:

10.4 Prevádzkovateľ Klubu zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach (s výnimkou predmetov uvedených v bode 10.5.) člena alebo klienta-návštevníka len za podmienky, že tieto veci boli členom alebo klientom/návštevníkom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a člen alebo klient/návštevník kľúč od zámku riadne uschoval.

10.5 Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňažnej hotovosti, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.
10.6 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
5 / 8

10.7 Právo na náhradu škody musí byť členom alebo klientom-návštevníkom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

 

Zodpovednosť za vady na tovare:

10.8 V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má vady, je člen alebo klient-návštevník oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u Prevádzkovateľa. Vady sa uvádzajú na recepcii Klubu. Pri reklamácií je člen alebo klient-návštevník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.

Zodpovednosť za inú škodu:

10.9 Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť pri zneužití karty:

10.10 V prípade straty karty je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť klubu a žiadať o zablokovanie karty. Do okamihu zablokovania permanentnej karty nezodpovedá Prevádzkovateľ za jej zneužitie treťou osobou.

čl. XI

Spôsob a frekvenciu upratovania priestorov Klubu

11.1 Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu v Klube je vykonávaná po pracovnej dobe, ale aj počas celého dňa podľa potreby. Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje Prevádzkovateľ podľa priloženého návodu od výrobcu.

11.2 Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby.

11.3 Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou od klientov, respektíve od strojov a zariadení a sú čistené podľa potreby.

čl. XII

Záverečné ustanovenia

12.1 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube. Zmena alebo doplnenie Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube je účinná voči členom ako aj ostatným návštevníkom Klubu dňom ich zverejnenia v priestoroch Klubu a na webovej stránke Klubu. Členovia a návštevníci Klubu sú povinní sa so zmenami alebo doplneniami Klubových pravidiel a Všeobecných podmienok členstva v Klube oboznámiť.